March 28, 2019

The New Tropic - Miami Women to Watch

 
 

May 9, 2019

Voyage MIA - Meet Valeria Alvarez of Modern Women

 

November 28, 2018

TEDxWynwoodWomen